KANJI N5

[doc id=1104]
1. KANJI N5
SƠN
XUYÊN
ĐIỀN
NHẬT
NGUYỆT
HỎA
THỦY
MỘC
KIM
THỔ
NHẤT
NHỊ
TAM
TỨ
NGŨ
LỤC
THẤT
BÁT
CỬU
THẬP
BÁCH
THIÊN
VẠN
VIÊN
NIÊN
THƯỢNG
HẠ
TRUNG
BÁN
PHÂN
NHÂN
TỬ
NỮ
NAM
MỤC
KHẨU
NHĨ
THỦ
TÚC
LỰC
PHỤ
MẪU
TIÊN
SINH
HỌC
HIỆU
HỮU
BẢN
MỖI
TIỀN
HẬU
NGOẠI
TẢ
HỮU
ĐÔNG
西
TÂY
NAM
BẮC
DANH
NGƯU
NGƯ
BỐI
THIÊN
KHÍ
XA
MÔN
NGỌ
ĐẠI
TIỂU
CAO
AN
TÂN
CỔ
TRƯỜNG
ĐA
THIỂU
TẢO
HÀNH
LAI
THỰC
KIẾN
NHẬP
XUẤT
LẬP
THƯ
NGÔN
ẨM
THOẠI
ĐỘC
NGỮ
GIAN
VĂN
MẠI
HƯU
THỜI
CHU
ĐẠO
KIM
HỘI
ĐIẾM
DỊCH
HOA
QUỐC
BẠCH
KHÔNG
ĐIỆN

 

Trả lời

Dịch