TỪ VỰNG N3 2012-2020

85 CÂU TRẮC NGHỆM JLPT TỪ VỰNG N3 2012-2020 <BÀI CÁCH DÙNG TỪ>

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020

2012

1.  募集
A.
B.
C.
D.
2.  空
A.
B.
C.
D.
3.  活動
A.
B.
C.
D.
4.  行き先
A.
B.
C.
D.
5.  経由
A.
B.
C.
D.

 

Trả lời

Dịch